اعضای هیئت مدیره

  • سعید احتشام زاده
    سعید احتشام زاده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره director@jemcomotor.ir
  • مهدی فرد کریمی
    مهدی فرد کریمی قائم مقام مدیر عامل dep_director@jemcomotor.ir
  • مسلم ملایی
    مسلم ملایی عضو هیات مدیره acc@jemcomotor.ir