اعضای هیئت مدیره

 • سعید احتشام زاده
  سعید احتشام زاده مدیر عامل director@jemcomotor.ir
 • مهدی فرد کریمی
  مهدی فرد کریمی قائم مقام مدیر عامل dep_director@jemcomotor.ir
 • علیرضا ارغایی
  علیرضا ارغایی عضو هیات مدیره -
 • محمد رستمی
  محمد رستمی عضو هیات مدیره -
 • نظام الدین برزگری
  نظام الدین برزگری عضو هیات مدیره -