مقالات

  • اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور
    اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور یک موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. مرجع:
  • کاربرد سیستم های هوشمند عیب یاب ماشین های الکتریکی
    کاربرد سیستم های هوشمند عیب یاب ماشین های الکتریکی یکی از روش های نوین در تشخیص عیبهای اولیه در ماشین های الکتریکی استفاده از طیف جریان الکتریکی ماشین می باشد. بطوریکه می توان با مقایسه طیف های جریان در زمان های مختلف بصورت هوشمند ، خطا های احتمالی ر مرجع:تابان
 1