دریافت تندیس برندبرتر صنعت الکتروموتور

دریافت تندیس برندبرتر صنعت الکتروموتور
شرکت جمکو موفق به دريافت  تنديس ونشان عالي برند برتر صنعت الکتروموتور که شهريور ماه سال 1393 در سالن بين المللي همايشهاي صداوسيما برگزار شد،گرديد.اين همايش با حضور مسئولين بلند پايه کشوري ومديران منتخب بخش دولتي و خصوصي سراسر کشور برگزار گرديد.تنديس برند برتر درصنعت الکتروموتور توسط آقاي مهندس فردکريمي قائم مقام مديريت عامل دريافت گرديد.


مرجع: