ساخت الکتروموتور1400KW،عمود نصب ، جایگزین الکتروموتور شرکت Elin

ساخت الکتروموتور1400KW،عمود نصب ، جایگزین الکتروموتور شرکت Elin
شرکت جمکو در سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی موفق به ساخت اولین نمونه الکتروموتور 1400KW ،عمود نصب ،فشار قوی (MV) جهت مصارف صنعتی گردیدکه تکنولوژی ساخت این نوع الکتروموتورهاتاکنون تنها در اختیار شرکتهای صاحب نام اروپایی بوده است.
   مشخصات فنی الکتروموتور

مرجع: