ساخت اولين الكتروموتور آسنكرون سري (IEXNA(1200 KW

ساخت اولين الكتروموتور آسنكرون سري (IEXNA(1200 KW
شرکت جمکو باپشتوانه فنی و مهندسی بومی شده در ایران پس از بهره برداری موفقیت آمیز ازپروژه ساخت الکترموتور 230Kw فشار متوسط ،درقالب قراردادی اقدام به طراحی وساخت الکترموتور 1200Kw نمود.برای طراحی وساخت الکتروموتورهای سری EX علاوه بردارا بودن تکنولوژی ساخت ،وجودآزمایشگاهی برای انجام کلیه تستهای میدانی مطابق بامحیطهای آلوده الزامی میباشدکه شرکت جمکوباسرمایه گذاری بسیاربالا به این مهم نائل شده است.مراحل مربوط به طراحی درواحدهای دفتر تحقیقات ومهندسی بصورت کامل به پایان رسیده است همچنین کلیه دستورالعملهای لازم جهت کنترل کیفی موادمصرفی ودستورالعملهای کنترل حین فرآیند نیز تهیه گردیده است که میزان پیشرفت کلی پروژه به میزان 60 درصد میباشد.
لازم بذکر است این الکتروموتور ساخت شرکت Robicon ITALY میباشدوانحصارا این نوع تکنولوژی دراختیار آن کشور میباشد.

مشخصات فنی الکتروموتور

Dimension(mm)

Frequency(HZ)

Weight   kg

IP

Pole

Speed(rpm)

Voltage(v)

P(kw)

Height

Width

Length

2200

1670

2950

50

 

55

2

3000

6000

1200


آزمایشگاه ضد انفجار ساخته شدهالکتروموتور 230کیلووات فشار قوی ضد انفجار ساخت جمکونمونه کوپلهای استاتور ساخته شده الکترموتور 1200کیلووات ضدانفجارساخت جمکوپوسته جوشکاری شده الکتروموتور 1200 کیلووات ضدانفجار ساخت جمکوهسته استاتور ساخته شده الکترموتور 1200 کیلووات ضدانفجار ساخت جمکو


مرجع: