الکتروموتور با قابلیت کار با FC

نام محصول: الکتروموتور با قابلیت کار با FC

کاربرد:قابلیت طراحی برای کار با Driver

شرح محصول: در این محصولات بنا بر سرعت وتوان مورد نیاز مصرف کننده ، تغییراتی در طراحی اعمال خواهد شد تا الکتروموتور توانایی کارباشرایط مذکور را پیدا کند.