نمایندگان فروش

شرکت جمکو از تعداد زیادی نمایندگی فروش ماشین های الکتریکی و الکتروموتور در کشور برخوردار است. هدف از ایجاد این نمایندگان فروش، تسهیل ارائه خدمات فروش شرکت به مشتریان می باشد. مشتریان محترم می توانند در هر نقطه ای از کشور که باشند به تماس با نمایندگی های فروش ماشین های الکتریکی و الکتروموتور شرکت جمکو اقدام نمایند. ارائه خدمات پس از فروش ماشین های الکتریکی و الکتروموتور نیز منحصر به نماینده مربوطه در منطقه شما خواهد بود.

نقشه ذیل لیست نمایندگی های فروش ماشین های الکتریکی و الکتروموتور جمکو را در سراسر کشور نشان می دهد.