خدمات پرسنلی رفاهی

کمیته محترم رفاهی
اینجانب با شماره پرسنلی متقاضی وام به مبلغ میباشم.خواهشمند است نسبت به قراردادن درخواست اینجانب در لیست نوبت اقدام فرمائید.

در صورت موافقت کمیته رفاهی با وام موضوع درخواست ، اسناد و مدارک مثبته طبق دستورالعمل بمنظور احراز شرایط بررسی و کنترل میشود.درغیر اینصورت مطابق دستورالعمل تصمیم گیری خواهد شد.

* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: