امروز : ۸ خرداد ۱۴۰۲
گواهینامه ها و استاندارد ها
ردیف گواهینامه نمایش
1 گواهینامه CE مشاهده
2 گواهینامه QAN ضدانفجار مشاهده
3 گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مشاهده
4 گواهینامه تایید آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد مشاهده
5 گواهینامه رسیدگی به شکایت مشتریان مشاهده
6 گواهینامه HSE مشاهده
7 گواهینامه تست حریق از شرکت ددال بلغارستان برای الکترموتورهای اسموک در دامنه توانی 5.5 تا 400 کیلووات مشاهده
8 10002-2014 سیستم مدیریت سنجش شکایات مشتریان مشاهده
9 HSE مشاهده
10 سیستم مدیریت رضایت مشتریان 2012-10004 مشاهده
11 سیستم مدیریت رضایت مشتریان 2018-4500 مشاهده
12 سیستم مدیریت کیفیت 2015-9001 مشاهده
13 سیستم مدیریت زیست محیطی 2015-14001 مشاهده
14 سیستم مدیریت کیفیت ISO10002:2018 مشاهده
15 سیستم مدیریت کیفیت ISO10004:2018 مشاهده
16 گواهینامه عضویت در وندور لیست نفت مشاهده
17 گواهینامه CE الکتروموتورهای اسموک مشاهده