امروز : ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
En
مزایده شرکت جمکو

شرکت صنايع ماشينهاي الكتريكي جوين ( جمكو ) در نظر دارد ضایعات اعلامی به شرح فرم شماره 2 (شرایط اختصاصی)را از طریق مزایده عمومی با شرایط مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند.

دانلود اسناد